ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Music , Dance ::

บิ๊กเอ็ม

กฤตฤทธิ์ บุตรพรม

บิ๊ก

กฤษฎา สุภาพพร้อม

เกรซ

กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า

ไวท์

กุลธวัช บัวเจริญ

ก้อง

ก้อง ห้วยไร่

กวาง

จิรพรรณ บุญชิต

เจ็มส์

จิรายุ ขุนรักษ์

เมฆ

จุติ จำเริญเกตุประทีป

บิ๊กบอส

ชวนากร บ่อทรัพย์

ตาต้า

ชาติชาย ชินศรี

ชาลีน่า

ชาลีน่า ไบเลย์

แนท

ณัฐชา นวลแจ่ม

ด้งเด้ง

ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร

นาว

ทิสานาฏ ศรศึก

โหน

ธนากร ศรีบรรจง

เหม่เหม

ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล

ไอซ์

นิธิศ วงศ์เหรียญไทย

ซูกัส

บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์

ต้นน้ำ

บัณฑิฏา สันตยารมณ์

บัว

บัวบูชา ปุณณนันท์

มิ้นท์

บารมิตา สาครจันทร์

แบมแบม

บุตรี กัลย์จารึก

พิ้งค์พลอย

ปภาวดี ชาญสมอน

โดนัท

ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล

พลอย

พลอยไพลิน ตั้งประภาพร

เซินเจิ้น

พสธร ทรงถาวร

พิม

พิมประภา ตั้งประภาพร

โดนัท

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

แน้น

มนัชนันท์ สรรพยานุวัฒน์

มอส

มอส รัศมี

พลอย

รัญดภา มันตะลัมพะ

คะน้า

ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ

อิงฟ้า

วรวีร์ หนูแป้นน้อย

โก้

วศิน อัศวนฤนาท

วินน์

วาทิต โสภา

เวียร์

ศุกลวัฒน์ คณารศ

สิงโต

สกลรัฐ พันเทศ

เตเต้

สมชาย สายอุทา

ซาน่า

สิมิลัน สะกุณชะลายา

หมิว

สิริลภัส กองตระการ

กิฟท์

สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์

ทับทิม

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

ฮาน่า

ฮาน่า ลีวิส

ปูเป้

เกศรินทร์ น้อยผึ้ง

โบว์

เมลดา สุศรี

แพรไหม

ไมลิน อังสท์