TEAM

ถ่ายทอดประสบการณ์จากมุมมองของมืออาชีพจากเอเจนซี่ระดับประเทศ ทางด้านการสื่อสารการตลาด KOL และอินฟลูเอนเซอร์

 

We are the professional team with the perspective of marketing communications, KOL & Influencers.

 

 

จิรฎา อารีย์รักษ์วานิช

Jirada Areerukwanich

Head of Marketing & KOL

 

“Learning about people by listening to what they say…

as well as things they didn’t say”

 

            กระบี่มือหนึ่งทางด้านการวางแผนสื่อและกลยุทธ์ (Media Planner) จากบริษัทเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย ตลอดระยะเวลา 18 ปี จิรฎามีโอกาสดูแลแบรนด์สินค้าทั้งของไทยและต่างประเทศจากหลากหลายประเภท จึงเชี่ยวชาญในด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ด้วยการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ นอกจากทุ่มเทให้กับการทำงานแล้วเธอยังชอบเดินทางท่องเที่ยวโดยเน้นประเทศที่ความศิวิไลซ์ยังไปไม่ถึง ด้วยเหตุผลที่ว่า การเดินทางเป็นตัวกระตุ้นให้ตั้งคำถาม และขณะเดียวกันก็ให้คำตอบกับชีวิต

             Expert communication planner with 18+ year of experience who has handled both local and international brands from various categories. Gained expertise in an integrated strategic marketing, communication planning both online & offline, data analysis and brand consulting.